Dvodnevni trening seminari za predstavnike lokalnih uprava i organizacija civilnog društva:

Demokratsko upravljanje na lokalnom nivou – EU standardi i lokalna praksa

Značajan segment projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice je i razvoj kapaciteta lokalne uprave i NVO, koji pored ostalog, predviđa i 5 dvodnevnih trening seminara. Seminare će voditi treneri Palgo centra iz Beograda – u ovom slučaju prof. Veran Stančetić, koji je i profesor na Fakultetu za pravno-političke studije Singidunum univerziteta na predmetima Lokalna samouprava, Teorija i praksa regionalizma i Partije i partijski sistemi.

Koncept treniniga je zamišljen kao kombinacija predavanja i interaktivnih radionica. Teme treninga predviđene za prvi dan su:

  • EU standardi i principi demokratskog upravljanja na lokalnom nivou,
  • implementacija standarda i etičkog kodeksa radi efikasne i odgovorne lokalne samouprave i
  • pružanje informacija i komunikacijske vještine

Za drugi dan rada predviđeno je:

  • transparentnost i odgovornost prilikom usvajanja politika odnosno odlučivanja,
  • učešće u donošenju odluka/politika
  • gost-predavač: predstavljanje primera dobre prakse.

Do trenutka izdavanja ovog Biltena, održana su tri ovakva treninga u: Kotoru 30. i 31. maja, Nikšiću 25. i 26. juna i Bijelom Poljeu 27. i 28. juna. Na treninzima su učestvovali, pored velikog broja predstavnika civilnog sektora, i predstavnici lokalnih uprava u ovim gradovima, tj. predstavnici partnera saradnika na projektu. Od ukupno 69 učesnika treninga u ova tri grada, bilo je prisutno 14 predstavnika opštinskih struktura Kotora, Nikšića, Bijelog Polja i Rožaja.

U verbalnoj i pismenoj evaluaciji, učesnici su izrazili veliko zadovoljsto treninzima i trenerom-prdevačem, tvrdeći de ja veoma i korisna i aktuelna tema i način na koji je obrađena. Iskazana i je želja za više sličnih treninga, koji bi se ciljano organzovali za pojedine grupe NVO, naročito one sa manje iskustva. Jedan od komentara je bio i da je terminologija korišćena od strane predavača previse akademska – što je za koordinatore projekta podjednako dokaz kvalitetnog izbora trenera, kao i pravog odabira ciljne grupe – predstavnika malih lokalnih NVO koji imaju malo isusktva i bave se lokalnim temema.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

The Project is funded by the EU Commission