Komparativna studija: “Učešće mladih u kulturi na Balkanu” je gotova!

Rezultati istraživanja “Učešće mladih u kulturi na Balkanu” su gotovi. Dva istraživača zajedno sa članovima tima ALDA-e i 7 ALD radili su na istraživanju u 5 različitih balkanskih zemalja, posredstvom online upitnika, nekoliko intervjua sa relevantnim akterima i fokus grupa sa mladima kako bi analizirali stanje u oblasti kulturnog učešća među mladima na Balkanu.

Glavna tema – kulturno učešće mladih nastala je kao prirodni nastavak prethodnih aktivnosti na lokalnom nivou u gradovima domaćinima ALD, kada smo istraživali i generalno učešće, kao i mobilnost mladih na Balkanu.

Kultura se ovdje vidi kao podsticaj za učešće mladih, kreativnost, način korišćenja slobodnog vremena, prostor za zapošljavanje, ali i za učenje vještina aktivnog angažovanja, kulture dijaloga i učešća u kreiranju politika.
Veoma važna karakteristika ove publikacije jeste da je njen primarni fokus na terenu, čime se daje osvrt na kulturne potrebe mladih u odnosu na stvarnost koja ih okružuje. Još jedna važna karakteristika studije jeste da ona pruža komparativni uvid u zakonodavni i institucionalni okvir, ali još važnije u lokalne prakse u različitim kulturnim kontekstima širom regiona.
Konačno, publikacija služi kao koristan izvor informacija o trenutnim trendovima u transformaciji sistema vrijednosti u kulturi među mladim generacijama na Balkanu, kao možda najvažnijieg aktera sveukupnih reformi u procesu integracija u EU koji se još uvijek odvijaju u regionu.

Rezultate istraživanja možete naći na sljedećem linku.

Preporuke možete naći na sljedećem linku.