Multikulturalnost – bogatstvo Crne Gore

Zaštita manjinskih prava treba da bude jedan od glavnih izazova svake moderne države, ali i globalnog društva. Tako da je taj proces izdignut na međunarodni nivo, i prevazilazi okvire bilo koje države.

Prema međunarodnim standardima postoji više mjera kojima se štite manjinska prava:

  • Zabrana prinudne asimilacije
  • Obezbjeđivanje pozitivne diskriminacije ili afirmativne akcije
  • Integracija manjina u civilno društvo i javni život
  • Edukacija o manjinskm pravima

Vođena ovim standardima Agencija za lokalnu demokratiju je željela da doprinese razvoju ovih standada u nezavisnoj crnoj Gori koja je tada tek zakoračila u priču pisanja Ustava, i 2007. godine je sprovela projekat sa nazivom „Politike za manjine u nezavisnoj Crnoj Gori“.

Cilj projekta je bio da se ponudi još jedan pogled na pitanje Definisanja statusa manjina u novom Ustavu Crne Gore.

Projekat se sastojao iz četiri segmenta:

  • Sprovođenje ispitivanja mišljenja i stavova građana
  • Organizovanje tri regionalne konferencije ( Bar, Bijelo Polje i Tivat)
  • Održavanje Nacionalne konferencije
  • Izdavanje brošure koja bi objedinila mišljenja iskazana u prethodna tri segmenta, i koja će biti dostavljena poslanicima Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore.

Cilj projekta je bio da građani, predstavnici NVO i nezavisni eksperti iskažu svoje mišljenje o definisanju statusa manjina u novom Ustavu, a ta mišljenja da se dostave poslanicima koji rade na donošenju Ustava.

Produkt projekta „Politike za manjine u nezavisnoj Crnoj Gori“ sprovedenog u toku marta i aprila 2007. koji je obuhvatao tri regionalna okrula stola održana u Tivtu, Baru; Bijelom Polju i centralnu Konferenciju u Podgorici na temu „ Definisanje statusa manjina u Ustavu Republike Crne Gore i ispitivanja stavova građanki i građana sprovedeno u Podgorici, Tuzima, Bijelom Polju, Baru i Nikšiću jesu Preporuke Ustavotvornoj Skupštini Crne Gore Za uređene pitanja manjinskih prava u Ustavu Crne Gore.

Preporukama se pokušalo da se naglasu važnost da se u Ustavu moraju naći principi, odredbe i mehanizmi koji će svim građanima/kama garantovati jednaka prava koja su definisana međunarodnim dokumentima koje je Crna Gora potpisala, rezultat integrativnih procesa Crne Gore kao i tradicije crnogorskog društva, koje karakteriše tolerancija prema manjinama.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)