Održivi razvoj i zaštita životne sredine

Ovaj projekat realizovan je 2005. godine, uz pomoć Ženevskog kantona. U okviru ovog projekta organizovana je kampanja koja je trebala da približi probleme održivog razvoja, i da predstavi šta znači zaštita životne sredine, i koliko je ona važna, koji su njeni glavni ciljevi, i koji je put ka održivom razvoju.

Životna sredina je prirodno okruženje: vazduh, zemljište, voda i more, biljni i životinjski svijet, pojave i djelovanja: klima, zračenja, buka, vibracije, a ujedno ona je i okruženje koje je stvorio čovjek: gradovi, naselja, industrijski i drugi objekti.

Pravo čovjeka na zdravu životnu sredinu garantovano je Ustavom Crne Gore: „Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obavještenje o njenom stanju. Svako je obavezan da čuva i unaprjeđuje životnu sredinu.“

Glavni ciljevi zaštite životne sredine su:

  • Očuvanje, zaštita i unaprjeđenja kvaliteta životne sredine
  • Zaštita i unaprjeđenje ljudskog zdravlja, kvaliteta ekosistema, raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta i očuvanje prirodnih ljepota
  • Štedljivo i racionalno korišćenje prirodnih resursa.

Održivi razvoj predstavlja ravnotežu između progresa, razvoja i socijalnog aspekta sa jedne strane i kvaliteta životne sredine s druge strane. Ovaj koncept zamišljen je kao reagovanje na ekološke probleme i diferencijalan pristup njihovom rješenju.

Put ka održivom razvoju:

  • Povećanje svijesti i odgovornosti za pitanja održivog razvoja i ekologije u svakoj zajednici
  • Identifikovanje problema uže zajednice
  • Utvrđivanje prioriteta u osnosu na ljudsko zdravlje, eko-sisteme i kvalitet života uopšte
  • Racionalno usmjeravanje ograničenih sredstava na prioritetne probleme lokaliteta.

Takođe, u okviru kampanje razradili smo i pitanje otpada i reciklaže. Otpad je svaki materijal ili predmet koji imalac odlaže, namjerava odložiti ili mora odložiti. Tako poznajemo komunalni, industrijski, medicinski, građevinski. A postoje i specifične vrste otpada , radioaktivni, opasni. Reciklaža predstavlja vraćanje korisnih otpadaka u proizvodni proces. Reciklaža je itekako važan proces za zaštitu životne sredine, i za održivi razvoj. Da bi otpad bio recikliran, vraćen moraju postojati reciklažna postrojenja, razdvajanje otpada na mjestu nastanka, i ono najvažnije aktivno učešće i saradnja građana. Reciklirati se može: metal, plastika, guma, papir, drvo, staklo, ulja, lan kao i  životinjska dlaka, kosti, rogovi i koža.

Recent Posts

Kategorije

Arhiva

2019 (45)

2018 (42)

2017 (44)

2016 (20)

2015 (14)

2014 (35)

2013 (8)

2012 (2)