Želimo zemlju cvijeća a ne smeća

Održivi razvoj i zaštita životne sredine je projekat koji je realizovan u periodu 2003.- 2004. Od strane svih Agencija za lokalnu demokratiju uz koordinaciju ALDA-e i uz finansijsku podršku Ženevskog kantona. Prirotetne teme koje ovaj projekat obrađuje jesu uspostavljanje sistema upravljanja otpadom i javne kampanje za zaštitu životne sredine. Prvi dio projekta je obuhvatao procjenu stanja, koja obuhvata identifikaciju problema, resursa, rješenja, uloge lokalnih institucija u ovom pitanju i nivou upravljanja otpadom. Ova procjena je postala početna tačka za buduće akcije oko projekta, a to je najprije bilo osnivanje Komiteta za upravljanje, koji bi identifikovao teme za trening i korake koji će biti preduzeti u budućnosti. Nakon procjene Komiteta za upravljanje obuhvaćeni su treninzi za specifična pitanja, koji su realizovani uz podršku švajcarskih i lokalnih eksperata za članove civilnog društva I izabrane predstavnike građana iz oblasti gdje se nalaze Agencije za lokalnu demokratiju.
Projektom se htjelo procijeniti stanje upravljanja otpadom i politike očuvanja životne sredine lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, naročito u mjestima gdje su Agencije za lokalnu demokratiju bile aktivne.
Projektom su obuhvaćeni treninzi, njih šest, za lokalne vlasti i predstavnike civilnog sektora gdje su se obrađivala pitanja mogućih rješenja za upravljanje otpadom, zatim politike zaštite životne sredine, i politike za povećanje senzibilnosti zajednice za zaštitu životne sredine. Treninzi su bili fokusirani na specifična pitanja i održani su od strane eksperata iz Ženeve i drugih partnera iz ALDA-e. Po završetku procesa treninga svaka od Agencija za lokalnu demokratiju je dostavila prijedlog studije slučaja, od koje će dvije postati pilot projekti koji će biti sprovođeni zajedno sa Ženevskim kantonom u drugom nastavku ovog projekta. Ovi projekti su se zasnivali na inovativnim rješenjima koji će doprinjeti promjenama na dugoročnom planu u svojim zajednicama.
Bitan dio projekta je bila informaciona kampanja i senzibilizacija javnosti kojom se htjela podići svjesnost o nužnosti zaštite životne sredine i razvoju efikasnog sistema upravljanja otpadom. Kampanja je obuhvatala štampanje letaka u saradnji sa lokalnim vlastima u kojima bi se obradila pitanja koja su specifična za ta područja. U kampanji su bile uključene debate o upravljanju otpadom koje su organizovale svaka od svojih agencija u svojim zajednicama.
Održivi razvoj predstavlja ravnotežu između progresa, razvoja i socijalnog aspekta sa jedne strane i kvaliteta životne sredine s druge strane. Ovaj koncept zamišljen je kao reagovanje na ekološke probleme i diferencijalan pristup njihovom rješenju.

Katarina Bigović i Božina Stešević