DSC07874Kao i u slučaju Kotora i Nikšića, okrugli sto je predstavljao završnicu dvodnevnog treninga pod nazivom „Uloga civilnog društva i lokalnih administracija u procesima EU integracija – izazovi i perspektive”, koji je vodio Veran Stančetić, trener PALGO Centra i profesor Singidunum univerziteta iz Beograda.

Prisustvovali su predstavnici dvadesetak NVO iz Bijelog Polja i Rožaja i predstavnici obiju lokalnih uprava. Dnevni red se sastojao iz:

  • diskusije na temu održanog treninga,
  • analize kvaliteta trenutne saradnje civilnog sektora i lokalne uprave u Bijelom Polju i
  • prijedloga za unaprijeđenje saradnje koji će biti ponuđeni Opštini Bijelo Polje u vidu zaključaka.

Saradnja lokalne uprave i građana, odnosno organizacija civilnog društva je tema koja predstavlja srž projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice. U crnogorskim opštinama postoje dugo godina razvijani mehanizmi saradnje, koji su imali svoju evoluciju – umnogome paralelnu razvoju lokalnog civilnog sektora. Trenutno stanje je produkt godina djelovanja mehanizama saradnje i socio-ekonomske situacije koja diktira kapacitet lokalnih administracija i motivaciju za građane da, pored svakodnevnih obaveza, budu aktivni kroz organizacije civilnog društva.

Ocjenjeno je da postoji razvijena saradnje između lokalne upravi i civilnog sektora, i da je u mnogim oblastima veoma dobra. Postoji i razvijen pravni sistem u vidu Zakona i opštinskih propisa koji omogućava sarandju. Civilni sektoru Bijelom Polju je aktivan i razvijen (60ak NVO je preregistrovano prema novom Zakonu o NVO – i aktivno ), ali prolazi kroz poteškoće vezane za finansiranje, promjenu fokusa donatora, promjene prioriteta za rješavanje problema i nedostatak solidne osnove za dugoročan rad. Postoje određena inicijative i mreže, poglavito pokretane iz Podgorice, koje otvaraju mogućnosti za bolju saradnju unutar sektora i dalje razvijanje kapaciteta NVO i omogućavanje većem broju organizacija da budu aktivne i da angažuju kapacitete građana koji imaju volju da rade, a ne mogu svi profesionalno a se bave NVO radom. Mnoge MVO nemaju osnovne uslove: kancelariju, internet konekciju itd. Takođe je ocijenjeno da postoji volja i kapacitet za saradnju, kao i prostor za poboljšanje za šta su odgovorne obje strane.

Opština Bijelo Polje ima razvijen sektor za evropske projekte koji je ocijenjen kao najuspješniji u Crnoj Gori i koji pruža podršku NVO sektoru za uključenje u projekte. Formirana je i Kancelarija za saradnju sa NVO kao tehničko tijelo za podrčku Savjetu za saradnju sa NVO, koja će uobličiti postojeće modele saradnje i raditi na njihovom razvoju. U toku je i opštinski Konkurs za dodjelu sredstava NVO sa fondom od 40000€, na koji je prijavljeno 60ak projekata.

Kao moguće mjere, odnosno ideje za unaprijeđenje saradnje, predloženo je:

  • objedinjavanje kontakata i drugih podataka o postojećim NVO u Opštini Bijelo Polje na jednom mjestu – u Kancelariji za saradnju sa NVO, i redovno ažuriranje
  • dostupnost pomenute baze podataka svim opštinskim službama koje imaju kontakt sa građanima odnosno civilnim sektorom, i ciljano informisanje potencijalno zainteresovanih za pojedine inicijative Opštine
  • dorada kriterijuma o postupku dodjele opštinskih sredstava (prezahtjevno za postojeće NVO) i izbora predstavnika NVO u komisiju
  • usvajanje odluke o opredjeljivanju 1% ukupnog budžeta za rad NVO, što bi omogućilo prave i „velike” projekte i bilo u korist razvoja i afirmacije grada, a ne vid socijalne pomoći kao dosad
  • automatsko obezbjeđivanje ko-finansiranja za projekte NVO iz opštinskog budžeta
  • rasteretiti budžet od plaćanja prostorija za 6 organizacija osoba sa invalididtetom u iznosu od 700€ mjesečno – prebaciti na teret Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
  • poboljšanje komunikacije unutar NVO sektora – putem zajedničkog Facebook profila.

Zaključci će biti dodatno usaglašeni sa svim učesnicima Okruglog stola i drugim zainteresovanim NVO i predloženi na usvajanje kao zajednička platforma i ponuda i Opštini da u toku trajanja projekta Lokalne koalicije za razvoj zajednice formalizuje sličan dokument za naredni period.

 

EU

Projekat finansira Evropska komisija

 The Project is funded by the EU Commission