TIM

 

Snežana Milačić – Koordinatorka omladinskog programa

Snežana Milačić je Koordinatorka omladinskog programa u Agenciji za lokalnu demokratiju u kojoj radi od januara 2015.godine.
Ona je diplomirani Socijalni radnik, već dugo godina aktivna u svijetu volonterizma, uglavnom u organizacijama koje rade sa djecom i mladima, a pripravnički staž je odradila u organizaciji koja pruža pomoć zavisnicima od psihoaktivnih supstanci. Sebe pronalazi u radu sa djecom i mladima, a naročito je zainteresovana da istražuje i uči o procesima koji se dešavaju unutar porodice i faktorima koji utiču na izgradnju jedne osobe.
Tokom rada u ALD stiče veliko iskustvo u radu u NVO, počev od projektnog menadžmenta, upravljanje volonterima, pa do odnosa sa javnošću. Pohađala je veliki broj seminara i treninga, od kojih bi izdvojila:

– Traning za omladinske radnike „YOUth with a Plan” – o pisanju projektnih predloga

– Trening „Psiho-socijalni rad sa djecom tokom bolničkog liječenja – metode i tehnike”

– Seminar „T-trust” – prevencija ranog napuštanja škole

– Trening za omladinske radnike „Upravljanje volonterima”

– Seminar „Odnosi sa javnošću”

– Seminar „Prikupljanje sredstava”

– Trening „Osnove telefonskog savjetovanja i pristupa djeci žrtvama nasilja”

– Trening „Stanovanje uz podršku”

– Trening „Veliki brat” – preventivni mehanizmi zavisnosti od kockanja.

Svakodnevnim radom u ALD se trudi da doprinosi velikom zadatku organizacije, a tiče se poštovanja ljudskih prava i razvoja demokratije na lokalnom nivou.

 

Božina Stešević – Koordinator programa lokalnog ekonomskog razvoja

Božina Stešević, koordinator programa Lokalni ekonomski razvoj u Agenciji za lokalnu demokratiju. Završio je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, kao i specijalističke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Ustavno pravno – politički smjer. Postaje aktivan u civilnom sektoru još tokom svojih studija, ima višegodišnje iskustvo u volonterskom radu sa djecom i mladima u oblasti prevencije rizičnog ponašnja, telefoskog savjetovanja i podrške pri učenju.

U Agenciji je od 2014. godine, gdje je završio program stručnog osposobljavanja, a potom i nastavio svoj angažman na projektima u okviru programa lokalni ekonomski razvoj, naročito u oblasti promocije socijalne ekonomije. Od 2016. godine obavlja dužnost koordinatora Regionalne radne grupe mladih, u okviru projekta Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana. Paralelno sa radom u Agenciji, vrši funkciju programskog koordinatora u Centru za razvoj socijalne ekonomije.

 

Ana Milović Jasikovac – Viša administratorka

U Agenciji za lokalnu demokratiju angažovana je od juna 2018. godine na poziciji višeg administratora. Nakon završetka Fakulteta političkih nauka u Podgorici stiče raznovrsna iskustva u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Prvo radno iskustvo je dobila u Ministarstvu rada i socijalnog staranja gdje se intezivira njeno interesovanje za ljudska prava, socijalnu pravdu i rodnu ravnopravnost. Zatim je radila administrativne poslove za team-building agenciju i digitalnu kreativnu aganciju. Paralelno sa vodjenjem info portala za kreativnu digitalnu agenciju obavlja poslove administrativnog asistenta u kancelariji Svjetske Banke u Podgorici. U međuvremenu, postoje saradnica NVO Ženske alijanse za razvoj u Nikšiću gdje pronalazi veliko zadovoljstvo u aktivizmu i sprovođenju projektnih aktivnosti koje su usmjerene na ekonomsko osnaživanje žena. Kao polaznica projekta Unije poslodavaca Crne Gore i Evropske komisije „Mladi su budućnost Crne Gore“ dobija angažman u Inovaciono preduzedničkom centru Tehnopolis gdje je pomogla izradu nekoliko biznis planova i organizaciju obuke za izradu biznis plana.

Nada se da će svojom energijom, iskustvom i pregalaštvom doprinijeti ispunjavanju ciljeva i misje Agencije za lokalnu demokrtaiju.

Edukacije i treninzi:

– Ljetnja škola Savjeta Evrope za koordinaciju sistema socijalne sigurnosti

– Položen stručni ispit za rad u organima javne uprave

– Pisanje IPA projekata – Eurho Consulting

– Feministička škola – NVO Anima

– Obuka za marketing, PR i izradu biznis plana – „Mladi su budućnost Crne Gore“, Unija poslodavaca Crne Gore

– „OsnaŽena“ u biznisu –  program UNDP i Asocijacija poslovnih žena Crne Gore

– Digitalni marketing – IPC Tehnopolis

 

Kerim Međedović – Izvršni direktor, aktivista i environmentalista

Kerim Međedović, izvršni direktor i delegat Agencije za lokalnu demokratiju od 2004. godine. Završio je Gimnaziju „Slobodan Škerović” u Podgorici, prirodno-matematički smjer, diplomirao na Mašinskom fakultetu u Podgorici (9 semestara), a takođe pohađao postdplomski kurs “Mirovne studije” na Međunarodnoj ljetnjoj školi Univerziteta u Oslu. Mirovni radnik, aktivista i dugogodišnji trener za razvoj kapaciteta NVO, jedan od prvih u Cronj Gori, sa više od 100 dana treninga, facilitacija i radionica na različite teme.

Radio u Centru za razvoj nevladinih organizacija i Nansen Dijalog centru, kao i u „Termoinžinjeringu”.

Drugi angažmani:
– OSCE/ODIHR – Posmatračka Misija 2000. (LTO) i 2001. (STO);
– Koordinator projektnog tima Centar za monitoring – CEMI 2001. do 2002;
– Logistički poslovi za UNICEF;
– Član Skupštine Nansen dijalog centra od 2001. do 2006;
– Član Foruma Regionalnog centra za zaštitu životne sredine, projektna kancelarija Podgorica 2001. i 2002;
– Nadgledanje izbora 1992, 1998, 2000, 2001, 2002;
– Saradnik za časopise “Liberal”, “Zid” i “Putovanja” i urednik “NVO biltena” u izdanju CRNVO, (2001.);
– Quaker Peace and Social Witness – koordinator i istraživač Regionalnog mirovnog direktorijuma za Crnu Goru Suočavanje sa prošlošću – 2003;
– Član Projektnog odbora sub-regionalnog projekta “Rodna ravnopravnost” UNDP 2005. do 2007.;
– Član Generalne Skupštine Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju od 2004.
– Član Lokalnog savjetodavnog odbora – procjena projekata Regionalnog centra za životnu sredinu u SECTOR projektu 2006. do 2008.;
– Član Upravnog Odbora Asocijacije agencija za lokalnu demokratiju – 2007.
– Predstavnik „Kuće Friuli Venecije Đulije” u Crnoj Gori, Informest, 2009. do 2012.
– Član Komisije za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija Opštine Nikšić (za period 2015. do 2018.)
– Predsjednik Skupštine Centra za razvoj socijalne ekonomije – CRSE i jedan od osnivača 2016.